shenhaiyu Main Photo
shenhaiyu updated biography

就像鱼儿水里游
不眠不休的追求
一天到晚游泳的鱼啊
鱼不停游

shenhaiyu Main Photo
shenhaiyu updated profile photo