lirongrong Main Photo

天气变冷,记得添衣哦!

lirongrong Main Photo

享受下午茶,非常美好

lirongrong Main Photo

很喜欢的两张照片

lirongrong Main Photo

有没有人和我一起喝下午茶

lirongrong Main Photo
lirongrong updated biography

我的性格乐观开朗,对人友好,喜欢交朋友,幽默调皮,朋友们都叫我开心果。兴趣是运动,旅行,逛街,看电影。喜欢热闹,不喜欢一个人的感觉。这就是我,真实的我!

lirongrong Main Photo
lirongrong updated cover image

lirongrong Main Photo
lirongrong updated profile photo